4. Ressurser

Anbefalt litteratur og ressurser

Print

Der ikke annet er angitt gis fulle referanser i bibliografien.

Celebrating Difference, Staying Faithful. How to Live in a Multi-faith World anbefales som en innføringsbok for menighetene i tros- og livssynsdialog i lokalsamfunnet.

Christensen, Kåre Schelde, Dahl, Jette & Mogensen, Mogens S. (red.), 2010. Tro i mødet. Indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund, Fredriksberg: Unitas Forlag. Et godt dåpsopplæringsmateriell for voksne utviklet av Folkekirke og Religionsmøde i Danmark.

Dale Geir, 2006. Fra konflikt til samarbeid – Grunnbok i konfliktarbeid med ungdom. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

De tolv berlinpunktene fra A Time for Recommitment, fra International Council of Christians and Jews (http://iccj.org/Berlin-Doc.3594.0.html). Gode samtalepunkter og program for jødisk-kristen dialog.

Dialogos. Praktisk filosofi i skolen. Elevbok. En god innføring i filosofiske samtaler i ungdomsgrupper. For ledere er også Veiledning for lærere og samtaleledere anbefalt.

Dialogpiloten – en håndbog i dialog

District 9, (Neill Blomkamp), 2009. Science fictionfilm om aliens som lever i slumområdet District 9. En film om alle temaet i dette materiellet og et godt utgangspunkt for samtale om «vi» og «de andre», rasisme og fremmedfrykt.

Felleserklæring om trosfrihet og konvertering, 2007. Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd (hentet 30.10.13): www.kirken.no/?event=showNews&FamID=17453

Fellesuttalelse mot vold i familien og vold i nære relasjoner, 2009. Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd (hentet 30.10.13): www.kirken.no/?event=showNews&FamID=101461

Grisen (Dorthe Warnø Høgh), 2009. Kortfilm basert på novellen ved samme navn av Lars Saabye Christiensen. Et godt utgangspunkt for samtale om religiøs toleranse/intoleranse og kulturelle forskjeller.

Hellqvist, Kristina (red.), 2010. Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja. En teologisk antologi om migrasjon, mångfald och människovärde, Lund: Arcus förlag. En god ressurs som «andaktsbok» for å utfylle tema om det «fremmede» og kristen tro.

Hva gjør vi nå? (Nadine Labakis), 2011. (Originaltittel: Et maintenant, on va où?) En underholdende komedie om kvinner som tar ansvar for freden i et krigstruet landsby, på tvers av trosskiller.

Islamophobia, 2008. En film av Show Racism the RED Card (Gi rasismen rådt kort), England. Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og Norsk Folkehjelp.

Positiv – stempling, seksualitet, hiv og aids

Restart. 2010. Skeiv Ungdom

Torp, Elisabeth & Brækken, Gaute, 2010. Grenser som skaper. Hvordan møte utsatte og sårbare ungdommer i trosopplæringen, Oslo: IKO-Forlaget.

Troende møter troende. Et studiehefte om religionsmøtet, 2007. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Veier til fred. Bibelstudieopplegg om rettferdig fred i Bibelen, kirken og verden, 2012. Den norske kirkes nord/sør informasjon (KUI), KFUK-KFUM Global og Norges Kristne Råd
Veiledning i religionsmøte, 2006. Kirkemøtet for Den norske kirke.

Lakou, Siv & IMDi, 2007. VI og DE. En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer, Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirekoratet (IMDi)

Ressurser på nett:

Education for peace

Wolf and water

The Center for Nonviolent Communication: An International Organization

Røde Kors

Fordommer – Norsk folkehjelp

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

På vei mot et inkluderende samfunn

 

 

Bibliografi

Print
Bøker og artikler:

 

Austad, Torleiv, Berge, Ottar & Ulstein, Jan Ove, 2012. Dømmekraft i krise? Holdninger i kirken til jøder, teologi og NS under okkupasjonen. Oslo: Akademika forlag.

Bare regjeringen kan løse sigøynerproblemet, 2012. Innlegg fra “PeterB” på diskusjon.no, 14. juli 2012

Barnes, Michael, 2002. Theology and the Dialogue of Religions. Cambridge: Cambridge University Press.

Brenner, Michael, 2010. A Short History of the Jews. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Brunvoll, Arve, 1972 (4 opplag 1991). Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde Forlag og Bokhandel A/S.

Carl I. Hagen til angrep på islam, 2004. Artikkel i Aftenposten på nett 13.07.2004

Charny, Israel W (red.), 1999. Encyclopedia of Genocide, Volume I & II, Santa Barbara, California: ABC-CLIO

Dagen, artikkel fra 18.12.1992.

Dahl, Øyvind & Befring, Eirik, Fordommer, Nasjonal digital læringsarena (ndla)

De fem hersketeknikker, 2004. Artikkel på kilden.forskningradet.no fra 01.04.10 (hentet 18.10.13): http://kilden.forskningsradet.no/artikkel/vis.html?tid=35120

Den hellige skrift Bibelen. Det gamle og det nye testamentet, 2011. Aarhus: Bibelselskapet.

De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext. Et brev från Svenska kyrkans biskopar, 2012. Svenska kykan, Biskopsmötet, Uppsala.

Eagleman, David, 2009. SUM. Førti beretninger om livet etter døden, Font Forlag. I norsk oversettelse ved Bjørn Alex Herrman.

Eiglad, Eirik, 2010. The Anti-Jewish Riots in Oslo, Charleston.

Eriksen, Trond Berg, Harket, Håkon & Lorenz, Einhart, 2005. Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag, Oslo: N.W.Damm & Søn (andre opplag 2006).

Foss, Øivind, 1994. Antijudaisme, kirke og misjon. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Freedman, David Noel (red.), 1992. The Anchor Bible Dictionary, Volume 1-6, New York: Doubleday.

Frykter enda mer muslimhat, artikkel i Dagsavisen, 26.09.2013

Gardell, Mattias, 2011. Islamofobi. Oslo: Spartacus Forlag as (Utgitt i Sverige 2010 under samme tittel).

Grung, Anne Hege, 2005. Begrepet dialog i Emmaus – Noen refleksjoner om bruken av begrepet på grunnlag av erfaringer i et flerreligiøst landskap i «Kirke og Kultur», nr. 1, 2005, Oslo: Universitetsforlaget, ss. 87-94.

Gule, Lars, 2012. Kronikk i Klassekampen, 12.04.2012.

Gaarder beklager jødeuttalelser, 2011. Artikkel i Vårt Land 20. april 2011.

Hareide, Dag, 2007. Aftenposten 24.02.07.

Harrington, Daniel J., 1991. The Gospel of Matthew, Sacra Pagina Series, volume 1, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press.

Helskog, Guro Hansen & Ribe, Andreas, 2008. Dialogos. Praktisk filosofi i skolen. Elevbok. Bergen: Forlaget Fag og Kultur.

Her blir Kjersti (19) nynazist, 2003. Artikkel i Verdens Gang på nett 14.07.03

HL-senteret, Deportasjon av de norske jødene, kunnskapsbasen på nett (hentet 18.10.13): www.hlsenteret.no/folkemord-under-nazismen/holocaust/norge/deportasjon-av-de-norske-jodene.html

HL-senteret, Holocaust, kunnskapsbasen på nett, publisert 16.05.11 (hentet 18.10.13): www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/holocaust/holocaust

Haaland, Gunnar, 2013. «Othering the Jews from the Church Pulpit», i Svartvik, Jesper & Wirén, Jakob (red.), «Religious Stereotyping and Interreligious Relations», New York: Palgrave Macmillan, ss. 171-181.

IKON-Danmark, 2010. Dialogpiloten – en håndbog i dialog. Århus: IKON-Danmark.

Imam gir jøder skylda for mediedekning, 2013. Dagsavisen på nett 17.01.13 (hentet 22.10.13): http://www.dagsavisen.no/samfunn/imam-gir-joder-skylda-for-mediedekning/

Ims, Rita Knutsen, 2002. Jakten på feministen Jesus? En deskriptiv gjennomgang av hvordan kristne feminister fremstilte Jesus som feminist, ble kritisert for antijudaisme, tok et oppgjør med sin fortid og la grobunn for en ny og forskningskritisk historie- og fortolkningsdiskurs, Hovedfagsoppgave i Kristendomskunnskap, Oslo: Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Ims, Steinar & Lillebø, Anne Anita, 2012, «I dialog» i Gunnleiksrud, Kristin, Tap. Håp. Dialog. Samarbeid kirke-skole. Oslo: IKO-Forlaget AS.

Indregaard, Sigve (red.), 2012. Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme Forlag og Forlaget Manifest.

T-banefører i Oslo: «I don`t want any gypsies on board. Get off please», artikkel i Osloby 18.02.13

Johnson, Luke Timothy, 1991. The Gospel og Luke, Sacra Pagina Series, volume 3, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press.

Kellenbach, Katharina von, 1994. Anti-Judaism in Feminist Religious Writings, Georgia: Scholars Press Atlanta.

Khan, Mahmona, 2009. Tilbakeblikk. Da pakistanerne kom til Norge. Oslo; Pax Forlag A/S.

Knitter, Paul F., 2002. Introducing Theologies of Religions. New York: Orbis Books.

Koranen, 2000. I serien Verdens hellige skrifter. Tilrettelagt og i oversettelse av Einar Berg. Oslo: De norske bokklubbene.

Leirvik, Oddbjørn, 2006. Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? Oslo: Pax Forlag A/S.

Leirvik, Oddbjørn, 2007. Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge, Oslo: Pax Forlag A/S.

Luther, Martin, 1542. On the Jews and their Lies. Luther`s Works, Volume 47: The Christian in Society IV. Philadelphia: Fortress Press, 1971. Vår oversettelse fra engelsk.

Magnus, Alv, 2004. Artikkel i «Mot Målet», tidsskrift for Ungdom i Oppdrag, nr. 5, 2004.

Martinsen, Anders, Nielsen, Jan Christian & Kiil Saga, Stine, 2010. Tekster til forandring – Et bibelstudieopplegg. Trondheim: Verbum Forlag.

Moe, Vibeke & Kopperud, Øivind (red), 2011. Forestillinger om jøder – aspekter ved konstruksjon av en minoritet 1814-1940. Oslo: Unipub.

Moloney, Francis J., 1998. The Gospel of John, Sacra Pagina Series, volume 4, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press.

Moxnes, Halvor, 2006. Hva er kristendom, Oslo: Universitetsforlaget.

Muhammed og røverhistoriene, 2005. Ny Tid på nett 30.09.05 (hentet 16.10.13): www.nytid.no/arkiv/artikler/20070315/muhammed_og_roverhistoriene/

Möten med islam, 2008. Uppsala: Svenska kyrkan (författare Cajsa Sandgren Bengtsson).

Olweus, Dan, 1992. Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre. Oslo: Universitetsforlaget.

Oriana Fallaci, Incisive Italian Journalist, Is Dead at 77, 2006. New York Times på nett 16. september 2006

Paulus brev til svenskarna. En handbok för kyrkans reflektion kring och kamp mot främlingsfientlighet och rasism, 2010. Svenska kyrkan & Sensus.

Pressemelding, 2011. Fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen, 12.01.2011

Restart. Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet, 2010, Skeiv Ungdom.

Rian, Dagfinn, 2003. ««Zions vises protokoller.» Løgnen som ikke vil dø», i Pettersen, Arnfinn & Emberland, Terje (red.), 2003. Konspiranoia. Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC, Oslo: Humanist Forlag AS.

Rosvoll, Maria & Bielenberg, Natasha, 2012. Antisiganisme, steriotypier og diskriminering av rom, Oslo: HL-senteret.

Seim, Turid Karlsen, 2013. Pontius Pilatus – romersk landshøvding, Store norske leksikon (snl), 18.08.13

Simonsen, Kjetil, 2013 a, Antisemittisme, Store norske leksikon (snl), 18.01.2013

Simonsen, Kjetil, 2013 b, Den kristne antijudaismen, Store norske leksikon (snl)

Snoen, Jan Arild 2008. Dysfunksjonell sigøynerkultur, blogg på Minerva Nett, 11.04.2008

Svare, Helge, 2008. Den gode samtalen. Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax Forlag A/S.

Svartvik, Jesper, 2006. Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid, Stockholm: Verbum.

Terlinden, Yvonne (red.), 2005. Tro och mångfold. Religionsmöten och religionsteologi i Norden, Köpenhamn: Nordiska Kyrkliga Studierådet, TemaNord 2005:582.

Tveito, Elisabeth & Hessellund, Estrid (red.), 2005. Positiv – stempling, seksualitet, hiv og aids, Verbum forlag

Wesenlund maner til åndskamp mot islam, 1990. Artikkel i Vårt Land 04.09.90.

West, Gerald, 1991. Biblical Hermeneutics of Liberation. Modes of Reading the Bible in the South African Context, Pietermaritzburg: Cluster Publications, Maryknoll, New York: Orbis Books (Second, revised edition).

Who are the Moderate Muslims?, 2006. The Huffington Post på nett 16.02.06 (hentet 16.10.13): www.huffingtonpost.com/sam-harris/who-are-the-moderate-musl_b_15841

Wingate, Andrew, 2005. Celebrating Difference, Staying Faithful. How to Live in a Multi-faith World. London: Darton, Longman and Todd Ltd.

Rapporter og uttalelser:

Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter, 2012. Rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Utenriksdepartementet og Justisdepartementet. Oslos: HL-senteret.

Codes of Conduct – Retningslinjer for norske misjonsorganisasjoner med internasjonalt engasjement, 2005. Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), vedtatt 07.12.2005 i sak 14 2005/2006.

Det kan skje igjen, 2011. Rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen. Oslo: Kunnskapsdirektoratet.

Det livssynsåpne samfunnet. En helhetlig tros- og livssynspolitikk, 2013. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. juni 2010. Avgitt til Kulturdepartementet 7. januar 2013. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

Fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme, 2011. Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Hovedprinsipper for Mellomkirkelig råds interreligiøse engasjement, 2008. Vedtatt av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 11. februar 2008.

Integreringsbarometeret 2012. Holdninger til innvandring, integrering og mangfold, 2012. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Kartlegging av kunnskaper og holdninger på området rasisme og antisemittisme. Undersøkelse blant elever (trinn 8-10) i Osloskolen, 2011. Gjennomført for Utdanningsetaten i Oslo. Oslo: Perduco.

Kirkens forhold til jødene under okkupasjonen 1940-1945, 2012. Vedtak fra Bispemøtet 15.-19. oktober 2012 under Sak BM 037/12 Kirken og jødene. Den norske kirke, Bispemøtet.

Kyrkjene i Midtausten og vårt ansvar, 2008. Kirkemøtesak 09/08.

Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia, 2006. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.

Working Definition on Antisemitism, European Forum on Antisemitism, 20.10.13

Sier vi