Innledning til nettutgaven

Print

av Steinar Ims og Iselin Jørgensen
30. november 2015

I 2013 ga Mellomkirkelig råd og Kirkelig dialogsenter ut ressursmateriellet ««Homo, horo, jøde, terrorist, svarting» – sier vi».
Det mosaiske trossamfunn og Islamsk Råd Norge utfordret majoritetssamfunnet Den norske kirke på hva vi gjør overfor våre ungdommer når det kommer til skjellsordbruk og reproduserte fordommer mot minoriteter i Norge. «Sier vi» ble utarbeidet som et svar på deres utfordring. Bakgrunnen for utfordringen var blant annet funnene fra undersøkelsen «Kartlegging av kunnskaper og holdninger på området rasisme og antisemittisme. Undersøkelse blant elever (trinn 8-10) i Osloskolen» (Utdanningsetaten i Oslo, 2011). Skjellsord og fordomsfulle holdninger og utsagn var og er vanlige i Osloskolene.

Skjellsordene og fordommene er ikke blitt borte fra skolene. I november 2015 ble rapporten «Tull eller trussel? Forebygging av kriminalitet på nettet» (Utgitt av SaLTo Stovner, Feltteam Alna og Redd Barna) utgitt. Rapporten viser at barn og unge i stor grad bruker trusler og agressiv språkbruk på skolen og på nett. Er det bare tull eller ligger det en virkelig trussel bak ordene? Hvorfor brukes sterke ord som «din jævla hore» eller «jeg skal voldta» som «tulletrusler» i skolegården eller på sosiale medier? Hva sier ungdommers språkbruk om de voksnes verden?
I dag ser vi at flyktningesituasjonen i Europa og Norge, samt fokuset på islamistisk fundamentalisme og terror, igjen nører opp under frykt for det fremmede og frykt for islam og muslimer.
Frykten er forståelig i kjøvannet av terroranslag mot uskyldige i Europa og resten av verden – men er holdningene og handlingene våre som resultat av frykten umiddelbart den rette?
Hvilke kilder i vår egen tradisjon kan vi støtte oss på når vi blir redde?

«Sier vi» er nå lagt ut som nettressurs med nye øvelser og elementer som vi tenker er viktige for å bearbeide frykten og skape grunnlag for et trygt samfunn for alle.
Først og fremst har vi erfart at ressursene bør brukes av flere enn ungdommer – både i og utenfor kirken. Vi har selv brukt mange av øvelsene for alle aldersgrupper, blant annet i menigheter i Den norske kirke. Arbeid med egen identitet i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn, tro- eller livssyn er en prosess som pågår hele livet. For kristne brukergrupper anbefaler vi bibelstudiene som avslutter hver bolk. Flere av bibelstudiene kan også brukes i undervisning på skolene. Øvelsene i seg selv kan fint tilpasses og brukes av andre enn kristne. Vi er stolt av at deler av materiellet er blitt brukt av Det mosaiske trossamfunn og av lærere i skolen på ungdoms- og (særlig) videregående trinn.

Materiellet har blitt utvidet med mer fokus på egen tro, overbevisning og identitet.Vi ser at vi må gå til kildene for vår egen tro, om vi er kristne med tilknytning til Den norske kirke, til frimenigheter eller til andre tros- eller livssynssamfunn. Materiellet er tilrettelagt for bruk også på tvers av tro og livssyn, og mange øvelser kan fint brukes i møter «på tvers».
Vi vektlegger det dialogiske ansvar – en måte å møte andre på som både ivaretar oss selv og andre på en respektfull måte – uavhengig av om vi er kristne eller tilhører andre tros- eller livssynssamfunn.

Ressursmateriellet kan ennå bestilles i sin opprinnelige utgave som hefte fra Kirkerådets materiellekspedisjon. Vi håper nettsidene er enklere og mer brukervennlige for pedagoger som skal hente ut enkeltøvelser, eller sette sammen sine egne «kombinasjoner» av øvelsene, til undervisning. Noen overskrifter er endret for å tydeliggjøre innholdet i øvelsene. Takk til alle som har gitt oss råd og tips til forbedringer i materiellet. Fortsett å sende inn kommentarer og forbedringsforslag til kd@kirkeligdialogsenter.no. Lykke til med bruken av materiellet i et viktig arbeid.